15 mei 2022

SGP: niet overal hoogbouw van 40 meter

Al in de oordeelsvormende commissievergadering had de SGP bij monde van raadslid Dirk Remmelzwaal aangegeven akkoord te gaan met de verdichtingsvisie omdat verdichten en meer hoogbouw op sommige locaties noodzakelijk is om binnenstedelijk betaalbaar te kunnen bouwen.

Op donderdag 13 mei werd de verdichtingsvisie besluitvormend besproken in de gemeenteraad. De SGP heeft toen opnieuw aangegeven dat de visie de mogelijkheden schetst voor de genoemde 7 locaties in Katwijk. Maar ook dat definitieve besluitvorming over de uiteindelijke realisatie en vormgeving pas kan plaatsvinden op grond van nadere gebiedsuitwerkingen en een integrale afweging van belangen.

Op zoek naar de balans

Voor de SGP is dus het eindresultaat van belang en dat wordt uiteindelijk beoordeeld en wel of niet goedgekeurd. Daarom moet worden gezocht bij toekomstige bouwplannen naar een goede balans tussen bebouwing, leefruimte, groen en parkeerdruk. Om dat te waarborgen heeft de SGP samen met het CDA een motie gemaakt en ingediend. Deze werd met overgrote meerderheid aangenomen.

De discussie in de gemeenteraad ging vooral over de vraag hoe hoog er nu in Katwijk mag worden gebouwd. Het oorspronkelijke raadsvoorstel gaf maximaal 32 meter aan en bij uitzondering 40 meter. De SGP is altijd van mening geweest dat het niet goed is absolute hoogtes vast te leggen. Wanneer op een bepaalde locatie een wat hoger gebouw past in de omgeving en dit bijvoorbeeld de betaalbaarheid en de leefbaarheid ten goede komt, is de SGP best incidenteel bereid na te denken over een uitzondering. Maar wel in een integrale afweging en zoekend naar een juiste balans.

Bouwen van betaalbare woningen topprioriteit

Daarom steunde de SGP ook het amendement van DURF en de VVD, die 40 meter niet op voorhand willen uitsluiten en wanneer het toegevoegde waarde heeft best op een bepaalde plek een uitzondering “landmark” willen overwegen. Remmelzwaal noemde in dit verband nog het voorbeeld dat de SGP destijds een wat hoger gebouw wilde realiseren op het Zeehosterrein. De SGP vind het geen goede zaak om dit  allemaal in beton te gieten, maar wil op basis van uitgewerkte plannen keuzes maken. De woningnood is ook in Katwijk groot en jongeren kunnen bijna geen woning in Katwijk krijgen. Daarom is het bouwen van betaalbare woningen voor de Katwijkse burgers voor de SGP een topprioriteit.