27 september 2021

Laat de uitvoeringsagenda armoede in Katwijk geen papieren tijger zijn!

Laat de uitvoeringsagenda armoede in Katwijk geen papieren tijger zijn!

In de commissievergadering van 23 september werd gesproken over de uitvoeringsagenda armoede. SGP-er Dirk Remmelzwaal gaf aan positief te staan ten opzichte van deze agenda. Veel acties worden  genoemd om armoede aan te pakken. De zogenaamde “vroegsignalering” is daarvan een belangrijk onderdeel.  Hoe eerder armoede wordt gesignaleerd en aangepakt, hoe beter het is. Het lijkt een compleet verhaal te zijn.  Echter bij het doorlezen van de stukken bekroop Remmelzwaal wel een beetje het gevoel “laat het geen papieren tijger zijn!”

Dezelfde zorg werd ook geuit door diverse insprekers tijdens de informatieve sessie. Een ander belangrijk punt was hoe de gemeente er voor  zorgt dat verschillende organisaties op het gebied van bestrijding van armoede goed met elkaar samenwerken en elkaar weten te vinden met bijvoorbeeld doorverwijzingen. Naast raadslid, is Remmelzwaal ook diaken binnen één van de kerken en krijgt daardoor regelmatig te maken met armoede. Zorgpunt is dan vaak de weg te vinden naar de juiste aanpak en/of organisatie. Je loopt dan nog weleens tegen muurtjes aan. En als je dan ook van de insprekers hoort van zowel de Grip op de Knip als de voedselbank, beiden vrijwilligersorganisaties, dat ze regelmatig spanning ervaren tussen vrijwilligersorganisaties enerzijds en professionele organisaties anderzijds, dan ziet de SGP hier een duidelijke taak voor de gemeente. Er moet regie wordt gevoerd en de gemeente moet er op toezien dat organisaties elkaar niet tegenwerken maar aanvullen. “Samenwerking” is een sleutelwoord.

Wethouder Van Helden zegde tijdens de vergadering toe dat hij allereerst er voor gaat zorgen dat de “Wegwijzer” voor armoede-aanpak, eerder wordt gemaakt. Niet pas in 2023 maar in 2022. Dan wordt helder welke organisaties er zijn, wat zij doen en voor welke vormen van armoede je een beroep op hen kunt doen. Verder bevestigt hij dat samenwerking inderdaad belangrijk is. Het gaat  om een kwetsbare groep mensen, waarvoor het al heel moeilijk is om met hun armoede voor de dag te komen. Veel zal aankomen op de regisseur armoede. De SGP heeft met anderen er op aangedrongen dat niet alleen regie voeren, maar ook monitoring en evaluatie belangrijk is. Na enige druk uit de commissie zegde de wethouder toe dat hij over een jaar de raad gaat bijpraten over de stand van zaken, hoe de samenwerking gaat en welke resultaten er zijn behaald. Met deze toezeggingen kan de SGP in de raadsvergadering instemmen met deze agenda.