10 december 2022

De SGP is blij met prestatieafspraken tussen de gemeente, Dunavie en SHD

De SGP heeft afgelopen donderdag 1 december bij de raadsvergadering aangegeven blij te zijn met de geactualiseerde afspraken. Goed dat het college zich heeft ingezet om de afspraken uit het coalitieakkoord te vertalen in te brengen in de prestatieafspraken! De SGP vindt het vooral ook belangrijk dat is ingezet op betaalbaarheid van huurwoningen, doorstroming en geclusterde woonvormen. 

Samenwerken en maatwerk

Verder is het positief te zien dat de afspraken in goede samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie Dunavie en de Stichting Huurdersbelangen tot stand zijn gekomen. Er zijn tijden geweest dat dit anders was. Dirk Remmelzwaal: ‘Een belangrijk terugkomend onderdeel in de prestatieafspraken is “maatwerk”. Ook daar waar de inkomenssituatie van huurders is verslechterd, wil Dunavie haar sociale gezicht laten zien en wordt gezocht naar maatwerkoplossingen. Goed dat hier maatregelen voor mogelijk zijn!’ 

Geen onderscheid in doorstroming 

Een minpunt is het onderscheid dat wordt gemaakt bij doorstroming van ouderen tussen mensen die een sociale huurwoning achterlaten en mensen die een vrije sectorwoning achterlaten. De SGP is van mening dat, waar doorstroming mogelijk is en dit ook woonruimte oplevert, dit geen onderscheid zou moeten zijn. Daarom vroeg de SGP of de wethouder zich wil inzetten om de regionale huisvestingsverordening op dit punt aan de passen. Wethouder Mostert gaf aan dat in 2023 deze verordening moet worden geëvalueerd en dat dan het moment is om te bezien of deze verandering haalbaar is. 

Duurzaamheid en realiteit 

Er werd deze avond één motie aangenomen die was ingediend door DURF en de PvdA. De motie heeft betrekking op meer snelheid voor isolatie en zonnepanelen voor betere energielabels bij huurwoningen. Deze motie werd door de SGP gesteund omdat dit een belangrijke ontwikkeling is in deze tijd van energiecrisis. Het is vooral belangrijk de plannen van Dunavie goed in beeld te hebben en te monitoren. Als er een schepje bovenop kan, prima! Maar we moeten daarbij de realiteit niet uit het oog verliezen. Er zitten al heel veel opgaven in de afspraken en Dunavie moet reeds alle zeilen bijzetten om de doelen te halen. 

Evenwichtig pakket

De moties om huren te bevriezen of anderszins aan te passen kregen geen steun van de SGP omdat het niet reëel is omdat dit ook nog van Dunavie te vragen, zonder dat aan de overige afspraken wordt gesleuteld. Er ligt nu een evenwichtig pakket.