24 mei 2022

Veel SGP-verkiezingspunten opgenomen in coalitieakkoord

Maandagmiddag heeft de SGP samen met DURF en de ChristenUnie het coalitieakkoord ‘Samen realistische keuzes maken’ gepresenteerd.De SGP is dankbaar dat ze ook de komende vier jaar weer deel uitmaakt van het college. Jacco Knape en Dirk Remmelzwaal hebben de afgelopen weken namens de SGP deelgenomen aan de onderhandelingen. De SGP is blij met het resultaat!

Realistische keuzes met als ondertitel ‘Verandering met behoud van het goede’

Het coalitieakkoord draagt de titel 'Samen realistische keuzes maken' met als ondertitel 'Verandering met behoud van het goede'. Veranderingen zijn natuurlijk nodig, maar moeten wel passen bij het karakter van onze dorpen.

Als we denken aan ‘het goede’ zijn onderstaande zaken vanuit ons verkiezingsprogramma nadrukkelijk in het coalitieakkoord terechtgekomen:

  • het bouwen van betaalbare (tijdelijke) woningen voor zowel jong als oud
  • realisatie woon-zorgvoorzieningen, zoals Knarrenhof en Morgenster
  • blijvende keuzevrijheid in de zorg en het uitgangspunt dat niemand tussen wal en schip valt

Een andere afspraak is dat de komende periode winkels op zondag gesloten blijven. Tegelijkertijd vindt er een onderzoek plaats naar de toekomstbestendigheid van onze winkelcentra, omdat dit belangrijke voorzieningen zijn voor onze inwoners.

 Jacco Knape wordt opnieuw wethouder

Jacco Knape blijft belangrijke portefeuilles als Economie en Onderwijs voortzetten. Een grote opgave, zeker als het gaat om het realiseren van huisvesting voor scholen.

Nieuw in zijn portefeuille is Financiën. Voor de SGP is dit een belangrijk onderwerp, dat zeker in deze periode met onzekerheden, zoals stijgende grondstofprijzen, inflatie en oorlog in Oekraïne, om realistische keuzes vraagt waarbij de gemeentelijke financiën op orde blijven. Hierbij zoeken we naar opbrengstverhoging door subsidies vanuit Europa, het Rijk en de provincie of van partners. Ook kijken we kritisch naar onze uitgaven. En richting de begroting kijken we samen met de gemeenteraad naar keuzes die we moeten maken. Verhoging van de gemeentelijke lasten is daarbij onvermijdelijk. Uitgangspunt is dat de woonlasten betaalbaar en concurrerend zijn met de regiogemeenten.

Bouwen in een groene leefomgeving

Een speerpunt van dit college is het bouwen van voldoende betaalbare woningen. De leefomgeving blijft hierbij van groot belang. Vanuit de portefeuille Groene leefomgeving zal Jacco Knape hier steeds opnieuw aandacht voor vragen. Daarom wordt er ook extra budget vrijgemaakt voor groen in onze gemeente.

Dirk Remmelzwaal fractievoorzitter, Jaap Klok nieuw fractielid

Jacco Knape zal na zijn installatie als wethouder als fractievoorzitter worden opgevolgd door een vertrouwd gezicht binnen onze fractie, Dirk Remmelzwaal. Ons burgerlid Jaap Klok zal de vrijgekomen plek in de fractie innemen.

De SGP hoopt met dit akkoord in afhankelijkheid een bijdrage te leveren aan het motto van ons verkiezingsprogramma ‘Hoopvol Samen Leven’.

Veel SGP-verkiezingspunten opgenomen in coalitieakkoord