Evenwichtig woningbeleid voor jongeren en ouderen

Het ruimtelijk beleid van de SGP is gebaseerd op Bijbels rentmeesterschap. Bij uitbreiding van een stad of dorp, moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Verduurzaming van de ruimtelijke ordening is een leidend principe. Ontwikkelingen moeten passen bij de identiteit van de woonomgeving.

Om alle doelgroepen te bedienen is een evenwichtig woonbeleid noodzakelijk. Afstemming met de omliggende gemeenten is belangrijk. Demografische ontwikkelingen houden namelijk niet op bij de gemeentegrenzen. Diversiteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen moeten in balans zijn. Huurwoningen en huurders verdienen aandacht. In dit kader is regelmatig overleg tussen de woningcorporatie Dunavie, de SHD (Stichting Huurdersbelangen “De Duinstreek”) en de gemeente Katwijk van belang. Ook nieuwe woonvormen verdienen de aandacht omdat de woonwensen van inwoners kunnen veranderen. De bestaande koop- en huurwoningen moeten worden verduurzaamd. Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.

Concreet willen wij:

 • Er worden met woningcoöperaties concrete afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare huurwoningen. 
 • Er komt een aanpak om de bestaande koop- en huurwoningen duurzamer te maken. 
 • Er is extra aandacht voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en statushouders.
 • De gemeente biedt statushouders geen voorrang, maar zorgt zo veel mogelijk voor passende woonruimte (al dan niet een zelfstandige woning). 
 • Zorgen voor voldoende aanbod van woningen voor (grote) gezinnen.
 • Het realiseren van voldoende en veilige groen- en speelvoorzieningen in (nieuwe) wijken en bij woningbouwprojecten.
 • Gezien de beperkte woningbouwmogelijkheden pleiten we voor voortzetting van het beleid met woningbouw primair voor de ingezetenen of mensen die in de gemeente Katwijk werken. 
 • Balans in woningdiversiteit met aandacht is (financiële) bereikbaarheid van woningen voor starters en eenverdieners
 • Verstrekken van startersleningen.
 • Het faciliteren van langer zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen. In dit kader de in 2017 ingevoerde blijverslening monitoren en actualiseren. Zoeken naar soortgelijke faciliteiten voor huurwoningen. 
 • De ontwikkeling van mantelzorgwoningen en levensloopbestendige woningen wordt maximaal ondersteund, er is een redelijke toets op de zorgbehoefte van betrokkenen.  

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.