7 maart 2014

Zorg, voor en door ons allemaal

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouderen. De voorbereidingen voor deze enorme omslag zijn nu volop aan de gang. De SGP maakt zich er hard voor dat er sprake blijft van maatwerk. Ook mogen mantelzorgers niet worden overvraagd.

Gemeenten moeten beleid maken om de jeugd- en ouderenzorg te regelen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn. Of het rijk voldoende middelen ter beschikking stelt is nog onduidelijk, want in deze hele operatie wordt ook nog een bezuiniging verwerkt. Zeker is echter dat het hele denken van zorgvragers en zorgverleners moet veranderen. Maar dat is niet het enige…
Het is de bedoeling dat de burger veel minder een afwachtende houding aanneemt dan nu het geval is. Burgers moeten zélf hun verantwoording nemen voor de benodigde zorg. Dat geldt ook wanneer het gaat om de signalering van benodigde zorg bij anderen. Op zichzelf hoeft dit niet verkeerd te zijn, maar het betekent wel dat er een grote omslag in het denken van de burger moet plaatsvinden.

Jeugdzorg
De SGP vindt dat er in de zorgverlening maatwerk verleend moet worden. Bij ernstige problematiek moet er tijdig goede professionele zorg beschikbaar zijn om verergering van problemen te voorkomen.
In de jeugdzorg ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders, vindt de SGP. Uiteraard kan daarbij professionele hulp nodig zijn, maar primair is het van belang dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien omringd door hun eigen vertrouwde netwerk. Zo moeten ze de kans krijgen om zich tot zelfstandige burgers te ontwikkelen.

Ouderenzorg
Onderzoeken geven aan dat ouderen, naar verwachting, steeds langer zelfstandig blijven wonen. De SGP denkt dat dit alleen mogelijk is wanneer zij in hun directe omgeving terug kunnen vallen op voldoende (ambulante) zorg. Hiervoor moet je een sluitend zorgnetwerk opzetten. Mantelzorgers en vrijwilligers zullen hierbij in de toekomst nog veel belangrijker worden dan ze nu al zijn. De SGP vindt dat de gemeente voor deze vaak ondergewaardeerde mensen beleid moet ontwikkelen dat gericht is op stimulering en ondersteuning. Mantelzorgers mag je niet overvragen!
Al deze veranderingen bieden kansen. Om die kansen te grijpen moet de gemeente goed samenwerken met bestaande lokale netwerken, zoals (niet in de laatste plaats) de kerkelijke diaconieën.

Identiteitsgebonden
De SGP heeft zorg voor kwetsbaren hoog in het vaandel staan. Er moet sprake zijn van keuzevrijheid; ook identiteitsgebonden zorgverleners moeten gecontracteerd kunnen worden. Mede om die reden vecht de SGP ervoor om de regeling van persoonsgebonden budgetten (PGB’s) te handhaven. Langs deze weg kan in elk geval de keuzevrijheid en identiteitsgebonden hulp worden gewaarborgd. Ook staat in het verkiezingsprogramma dat er een onderzoek moet komen naar een reformatorische woonvoorziening voor ouderen.