4 april 2016

Vragen over de barakken van voormalig vliegkamp Valkenburg

In week 1, 2016 van De Katwijksche Post wordt er door een woordvoerder van Dunea, de eigenaar van de zeventien barakken aan de duinzijde, gezegd dat ‘ze daar het liefste de barakken willen slopen om er natuur voor in de plaats terug te brengen’ en ‘het wordt er alleen maar slechter op, de tijdelijke bewoning van de barakken wordt gestopt’ en ‘onze business is het leveren van goed drinkwater en natuurbeheer’. Wij hebben begrepen dat deze tijdelijke bewoning voor de vijftien bewoners stopt met ingang van vrijdag 1 april 2016. De barakken zijn afzonderlijk aangewezen als gemeentelijk monument.  

Link naar artikel: Katwijksche Post

Daarom hebben onze fracties de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders: 

  1. Is het College op de hoogte van het feit dat deze tijdelijke bewoning stopt met ingang van genoemde datum en dat er dan geen toezicht meer is door deze bewoners op dit gebied en het beschermde erfgoed?
  2. Heeft het College met de eigenaar Dunea gesproken over de maatregelen die mogelijk genomen moeten worden om mogelijke vormen van vandalisme en verpaupering van deze barakken tegen te gaan? Zo ja, welke maatregelen zijn het dan? Zo nee, waarom niet? Wij zijn op de hoogte van de landelijke regelgeving tegen verwaarlozing en verpaupering van monumenten.
  3. Welke sancties heeft het College, mochten deze barakken qua bouwkundige staat in de loop der jaren aanmerkelijk verslechteren door de leegstand? Ze maken immers deel uit van het ensemble van 35 barakken waar de status van gemeentelijk monument aan verbonden is. Is het College voornemens deze sancties aan eigenaar Dunea op te leggen als de omstandigheden van de barakken daar om vragen?
  4. Heeft het College nog pogingen ondernomen in het overleg met eigenaar Dunea om deze tijdelijke bewoning te continueren? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het College met de eigenaar in gesprek over het mogelijk gebruiken van dit gebied als waterwingebied waar de woordvoerder van Dunea in de genoemde uitgave van De Katwijksche Post over sprak?
  6. Deze barakken staan hier al vanaf de Tweede Wereldoorlog. De levering van goed drinkwater is daardoor toch ook nooit bedreigd geweest? Heeft het College aan Dunea gevraagd welke argumenten zij heeft om de aanwezigheid van deze barakken als een bedreiging te zien voor hun business van het leveren van goed drinkwater en natuurbeheer? Zo nee, kan het College dit alsnog aan Dunea vragen?
  7. Is het College bekend met de opvattingen van eigenaar Dunea over het maatschappelijk verantwoord ondernemen, zeker in het licht van de monumentale waarde van de barakken? Zo ja, wat zijn die opvattingen dan? Zo nee, wil het College dan Dunea hierop bevragen en hun reactie aan ons doorgeven?
  8. In het memo ‘Stand van zaken Project Locatie Valkenburg’ behorende bij de informatieve raadscommissie van donderdag 17 maart 2016 wordt bij punt 2 ‘Ontwikkelkader Mient Kooltuin’ gesproken over een ‘landschappelijk versterkt Barakkenbos aan de duinkant waarmee recreatieve functies gerealiseerd kunnen worden’. De slotzin luidt: ‘Om het toekomstbeeld voor de barakken te concretiseren willen de gemeente en Dunea verschillende scenario’s onderzoeken’. Wanneer is dat onderzoek afgerond? Door wie wordt dat onderzoek uitgevoerd? Komen de uitkomsten van dat onderzoek beschikbaar aan de raad?
  9. Wat is de visie van de gemeentelijke erfgoedcommissie op het beëindigen van de tijdelijke bewoning van deze barakken met ingang van 1 april 2016?