29 september 2014

Vragen bij wijziging legesverordening 2014

Als burgers gebruikmaken van de diensten of producten van een gemeente, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een bouwvergunning, dan moeten ze leges betalen. Maar door wetswijzigingen met betrekking tot bestemmingsplannen liep de gemeente Katwijk gevaar om zulke leges mis te lopen bij aanvragen van omgevingsvergunningen.

Het college heeft hier adequaat op gereageerd met een wijzigingsvoorstel. Tegelijkertijd wilde men een aantal leges verlagen omdat die niet in verhouding zouden staan met de werkelijke kosten.
In principe vindt de SGP dat een goede zaak. Maar, met het besluit om geen leges meer te heffen bij ‘van rechtswege’ verleende vergunningen die nog niet in behandeling zijn genomen (nog niet zijn ingeboekt) heeft de SGP wél moeite.

Uit de beantwoording van hierover gestelde vragen bleek dat in 2013 vier vergunningen van rechtswege zijn verleend en helemaal niet in behandeling zijn genomen. Hiervoor werd € 29.775 aan leges ontvangen. Daarnaast waren er ook acht van rechtswege verleende vergunningen, die deels zijn behandeld (€ 38.269 aan leges).

De SGP is van mening dat het niet goed is dat zoveel vergunningen van rechtswege door fouten worden verleend (bijvoorbeeld doordat termijnen onvoldoende worden bewaakt). De SGP vindt dat daar zeker nog over moet worden doorgesproken. De wethouder vindt dit overigens ook.

Verder is op aandringen van de SGP besloten nog geen besluit te nemen over deze wijziging. Aan de ene kant omdat het spoedeisende karakter van de wijzigingen niet op dit onderdeel betrekking heeft. Aan de andere kant omdat de SGP vindt dat het voor de aanvrager al een voordeel is dat de vergunning zonder meer is verleend. Dan is het toch vreemd om vervolgens ook nog eens als extraatje geen leges te moeten betalen? Dit levert een te grote rechtsongelijkheid op naar andere aanvragers, die de nodige moeite moeten doen voor een vergunning en die wél leges moeten betalen. Tenslotte is het nog maar zeer de vraag of er later voor de gemeente toch geen kosten moeten worden gemaakt met betrekking tot de betreffende vergunningaanvraag. De wethouder was, na wat aarzelingen over het wettelijke kader van deze wijziging, bereid dit onderdeel uit het besluit te halen.
In november zal hierover verder worden doorgesproken. Dan kan gelijk goed worden bekeken hoe überhaupt van rechtswege verleende vergunningen kunnen worden voorkomen.