17 juli 2017

SGP is voor Programma van Eisen van bieb

Vorig jaar oktober stemde de SGP in met het voorstel om de Noordzeepassage aan te wijzen als onderkomen voor een toekomstgerichte bibliotheek. Het is een locatie waar naast de bibliotheek ook onderdak geboden kan worden aan de muziekschool en de VVV.

De SGP gaf al eerder aan deze locatie geschikt te achten vanwege de centrale en zichtbare ligging in het centrum van Katwijk. Ook de directeur van de bibliotheek heeft herhaaldelijk aangegeven enthousiast te zijn over de Noordzeepassage als nieuwe vestigingslocatie. Dit vanwege de mogelijkheden tot samenwerking met andere partners als VVV en muziekschool. De directeur van de muziekschool ziet deze mogelijkheden ook en verwacht dat muzieklokalen in de Noordzeepassage een verbetering zullen zijn ten opzichte van wat hij nu ter beschikking heeft aan de Zeeweg.

De SGP is zich er ook van bewust dat er ook mogelijke risico’s verbonden zijn aan het toewijzen van de Noordzeepassage als plek voor de bibliotheek. Een belangrijk risico is dat omwonenden geluidoverlast kunnen ondervinden van de muziekschool. Daarnaast is er het risico dat het gereserveerde budget van 11 miljoen (ten behoeve van de realisatie van de bibliotheek) in de loop van het project onvoldoende blijkt te zijn.

Om deze en andere risico’s te voorkomen heeft de SGP vorig jaar, samen met andere partijen, een uitgebreid amendement ingediend bij het locatievoorstel. In dat amendement is onder andere verzocht tot nader technisch onderzoek en zijn strikte financiële kaders gesteld.

Dit technisch onderzoek is inmiddels uitgevoerd en wees uit dat de muziekschool inpasbaar is zonder risico op geluidsoverlast voor omwonenden en andere gebruikers van de Noordzeepassage. Daarnaast heeft het college een financieel goed onderbouwd voorstel gepresenteerd. Op verzoek van de SGP is er een half miljoen euro gereserveerd voor onvoorziene zaken. Verder is er rekening gehouden met eventueel kostenstijgingen als gevolg van marktomstandigheden.

SGP-raadslid Jan de Vreugd heeft daarom in het oordeelsvormend debat ingestemd met het Plan van Eisen. In dit oordeelsvormend debat zijn er – wat de SGP betreft – geen overtuigende argumenten aangevoerd door oppositiepartijen om niet in te kunnen stemmen met de Noordzeepassage als onderkomen voor bibliotheek en muziekschool. De SGP begrijpt daarom niet dat oppositiepartijen die het amendement mede hebben ingediend op dit moment niet meer meegaan in de keuze voor de Noordzeepassage.

De SGP ziet uit naar een verdere uitwerking van het Programma van Eisen in een ontwerp door een architect.