13 november 2013

SGP-amendement Scum en SGP-moties aangenomen

Hier volgen de ‘wapenfeiten’ die de SGP in de afgelopen gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 november behaalde:

Het SGP-amendement over jongerencentrum Scum is aangenomen.
De SGP diende dit amendement mede namens de CU en de PvdA in. De raad besloot dat er geen uitbreiding van het gebouw van Scum plaatsvindt. In het amendement wordt verder aangegeven dat het gebouw wel wordt gerenoveerd. De gemeenteraad zal op een later moment besluiten welk bedrag voor de renovatie ter beschikking wordt gesteld. Nu er geen uitbreiding plaatsvindt, zal er minder geld nodig zijn.

De SGP-motie over de beschermde woonvoorziening De Reling van Eleos is aangenomen.
Deze motie werd mede namens het CDA en de CU ingediend. Er zijn berichten over een mogelijke sluiting van deze voorziening in Katwijk. In de motie wordt aangegeven dat het voor een aantal kwetsbare burgers een ernstig gemis zal zijn wanneer de woonvoorziening zal wegvallen. De gemeenteraad heeft aan het college verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om de woonvoorziening te behouden.

De motie over doelmatig werken bij subsidiepartners is ook aangenomen.
Deze werd mede namens de CU, GB, PvdA en HVK ingediend. Door het aannemen van deze motie verzoekt de gemeenteraad het college te onderzoeken op welke manier bij de subsidieverlening aan de grotere subsidieontvangers voorwaarden kunnen worden gesteld voor de invoering van doelmatig werken.

Ook zijn er een paar amendementen ingetrokken:
Het amendement over de Visserijdagen werd ingetrokken nadat het college aangaf dat er wel geld in de begroting beschikbaar was voor de Visserijdagen van volgend jaar. Dit amendement werd mede namens de PvdA ingediend. Het comité dat de Visserijdagen organiseert had begrepen dat voor 2014 geen geld in de begroting was opgenomen, maar wethouder Binnendijk gaf aan dat dit wél het geval was.

Het amendement over lagere kosten voor huwelijksvoltrekkingen werd ingetrokken toen bleek dat daarvoor geen steun was in de gemeenteraad.

De SGP-motie ‘geen bebouwing vliegveld Valkenburg’ werd met 15-18 verworpen.
Deze motie werd mede namens de PvdA, GB en HVK ingediend. In de motie wordt aangegeven om eerst andere locaties binnen Katwijk te bebouwen en daarna – na aangetoonde woningbehoefte op dat moment – te overwegen om woningen op vliegveld Valkenburg te bouwen. De steun van de voltallige oppositie was niet genoeg voor een meerderheid.

Tot slot had de SGP het college nog gevraagd of er in december 2013 weer een publiekscampagne tegen vloeken zou plaatsvinden. De laatste campagne vond namelijk in 2011 plaats en de campagne wordt eens in de twee jaar gehouden. Burgemeester Wienen antwoordde dat in december 2013 inderdaad de volgende campagne zal plaatsvinden.