24 oktober 2017

Neemt het college afstand van dit zeer schokkende en zelfs godslasterlijke feest?

 

De SGP stelt vragen over SKAfeest in nieuwjaarsnacht 2018 met thema “De Eindtijd”

Deze week heeft SKA Katwijk via de sites “Festivaleindtijd.nl” en “SKAKatwijk.nl”een Flyer verspreid waarmee de kaartverkoop wordt gestart van het jaarlijkse SKAfeest in de nieuwjaarsnacht op het parkeerterrein van de Noordduinen. Het feest wordt aangekondigd onder het thema “Festival de Eindtijd” 

Op de Flyer wordt als gastheer VADER TIJD afgebeeld, met een beeltenis, die al een groot aantal burgers doet denken aan een afbeelding van Christus. Velen hebben hier reeds geschokt op gereageerd en zijn van mening dat hiermee een godslasterlijk beeld wordt opgeroepen.

Ook het thema “Eindtijd” roept een huiveringwekkend beeld op bij zowel christenen als niet-christenen. De flyer is voor velen afschrikwekkend. De SGP is van mening dat het college van Burgemeester en Wethouders publiek afstand moet nemen van dit feest en alles in het werk moet stellen om dit feest niet te laten plaatsvinden onder dit schokkende en voor burgers huiveringwekkende thema.

Op de flyer wordt de gemeente Katwijk als één van de sponsoren vermeld. De SGP vraagt of het college het met de SGP eens is dat een dergelijke feest in ieder geval zou moeten worden georganiseerd voor alle bevolkingsgroepen van de gemeente en of het college ook van mening is dat door deze invulling dit per definitie niet het geval is.

Verder wordt gevraagd of het college bereid is de subsidie met betrekking tot dit SKAfeest in te trekken en tevens concreet te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit feest op deze wijze tegen te houden? Heeft er vooraf communicatie plaatsgevonden met de gemeente over het thema en de opzet van dit feest? Is er reeds een vergunning afgegeven voor dit feest en zo ja, dan ontvangt de SGP hier graag een afschrift van? Welke voorwaarden staan er in de vergunning met betrekking tot de invulling/programmering, de doelgroepen en hoe om te gaan met wederzijds respect?

Tenslotte is het bekend dat er inmiddels ook andere partijen zijn, die voornemens zijn om een feest te organiseren in de nieuwjaarsnacht, dat wellicht meer aan de doelstellingen van de gemeente voldoet. Is het college bereid om de subsidie over te hevelen naar deze initiatieven, en kunnen deze initiatiefnemers ook in aanmerking komen voor subsidiëring?

Als SGP Katwijk zijn we blij dat burgers ons deze inbreng geven, zodat de fractie hier in de gemeenteraad en bij de Burgemeester en Wethouders aandacht voor kunnen vragen. Lees alle vragen die wij aan de Burgemeester en Wethouders hebben gesteld hier.