2 maart 2022

Failliet: feit of fictie?

De SGP fractie heeft met stijgende verbazing het ingezonden stuk van de Kies Katwijk met als kop “Katwijk is Failliet” gelezen in de Katwijkse Post van 24 februari 2022

Normaal zoekt de SGP niet snel de publiciteit over standpunten en uitingen van een andere partij. Liever speelt zij op de bal (inhoud) dan op de persoon. Maar wanneer feiten worden verdraaid, personen in diskrediet gebracht en de waarheid geweld aangedaan, mag niet worden gezwegen. De kop is al een leugen, want Katwijk is niet failliet! Maar hetzelfde geldt voor opmerkingen dat door trucages de schijn is gewekt dat geld wordt overgehouden, de wethouder financiën een meester is in het opdissen van “niets aan de hand verhaaltjes”, de provincie code oranje heeft afgegeven,  zogenaamde financiële specialisten van andere partijen in de ontkenningsfase zitten, geld over de balie is gesmeten enzovoorts. De SGP vindt dit stemmingmakerij en van geen kant kloppen!

Bijzonder naar en spijtig als partijen zo politiek willen bedrijven en het imago van de politiek, andere partijen, maar zelfs ook personen grote schade proberen toe te brengen. Het zal te maken hebben met verkiezingsretoriek, maar toch…. En om niet het verwijt te krijgen van “wie zwijgt stemt toe” neemt de SGP hier grote afstand van. Katwijk is niet failliet! De accountant heeft over 2020 een goedkeurende verklaring afgeven en ook de eerste beoordeling over 2021 (managementletter) is positief. Klopt dat de Provincie Zuid Holland een brief heeft geschreven over de begroting 2022 en zorgpunten daarin. Maar de provincie heeft ook besloten dat de begroting onverkort kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande goedkeuring bij begrotingswijzigingen. Wel maakt de provincie evenals bij de begroting 2021 een aantal belangrijke opmerkingen over de ontwikkeling van de financiën en risico’s.

Hierop heeft het college inmiddels adequaat gereageerd. De provincie legt terecht de vinger bij de ontwikkeling van de jeugdzorggelden alsmede de grote investeringen en ambities die Katwijk heeft. Echter er wordt onvoldoende rekening gehouden met forse nog in te vullen stelposten in de begroting en stappen die reeds zijn gezet op het gebied van beheersing jeugdzorggelden. Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt en zijn geen definitieve besluiten over genomen. Daarnaast beschikt de gemeente Katwijk over voldoende weerstandsvermogen om risico’s af te dekken en ook in de reserve strategische investeringen zit nog 28 miljoen. Natuurlijk kan niet alles en zal het volgende college met de raad nog weloverwogen keuzes moeten maken!