11 april 2022

DURF, SGP EN CHRISTENUNIE GAAN ONDERHANDELEN VOOR EEN NIEUW COLLEGE

Vrijdag presenteerden de informateurs hun eindrapport. Het advies was dat DURF, CDA, SGP en PvdA een nieuw college zouden kunnen vormen. De informateurs hebben een aantal weken lang gesprekken gevoerd en zijn tot een oordeel gekomen. Wij vonden dat het proces rondom de verkenners de kans verdiende en er met dit advies een basis was om onderhandelingen te voeren.

CDA en PvdA gaven via de media aan zich niet te kunnen vinden in de geadviseerde samenstelling voor een nieuw gemeentebestuur, de partijen noemden het zelfs voorbarig. Door die houding lag er geen stabiele basis voor gesprekken op basis van de inhoud. Deze impasse betreuren wij. Eveneens betreuren wij het dat er een beeld is ontstaan dat de formatie in crisis zou verkeren en partijen niet met elkaar zouden willen samenwerken.

Tekst loopt door onder de foto.

DURF, SGP EN CHRISTENUNIE GAAN ONDERHANDELEN VOOR EEN NIEUW COLLEGE

De fractie van DURF heeft geconcludeerd dat er onvoldoende vertrouwen is om verder te onderhandelen met de voorgestelde coalitie. DURF heeft daarop als grootste partij het initiatief genomen om een verkennend gesprek te voeren met de SGP en ChristenUnie. Dit gesprek werd ervaren als optimistisch en hoopvol. Daarmee is er een solide basis om te gaan onderhandelen. De indruk van de drie partijen is dat deze combinatie stabiel is, recht doet aan de uitslag en een evenwicht laat zien tussen seculier en confessioneel (negen om negen zetels). Bovendien past deze combinatie bij wat de informateurs hebben beschreven: ‘uit de reacties van de fracties blijkt enerzijds dat er een behoefte aan verandering is en anderzijds dat er stabiliteit zichtbaar is bij de confessionele partijen’. Een college bestaande uit DURF, SGP en ChristenUnie is daarmee in staat de opgaves van onze gemeente daadkrachtig het hoofd te kunnen bieden.

De informateurs hebben geschetst dat voor partijen de volkshuisvesting, energietransitie en gemeentelijke financiën de belangrijkste thema’s zijn. Wij voelen de verantwoordelijkheid om in gezamenlijkheid een antwoord te bieden op deze (en andere) grote uitdagingen. De komende weken zullen wij intensief met elkaar spreken om te komen tot een stabiel bestuur en hebben er vertrouwen in dat dit zal slagen.

 

Sonny Spek (DURF)

Jacco Knape (SGP)

Gerard Mostert (ChristenUnie)