17 oktober 2016

Bibliotheek in Noordzeepassage kansrijk

SGP Katwijk wil de leescultuur bevorderen en ziet kansen voor een toekomstbestendige bibliotheek in de Noordzeepassage. Maar niet tegen elke prijs. Nader onderzoek is nodig om risico’s van tevoren in beeld te krijgen en binnen het budget te blijven.

De belangrijkste taak van een bibliotheek betreft het stimuleren van lezen en het verstrekken van informatie. De SGP vindt het bevorderen van de leescultuur enorm belangrijk.  De SGP is van mening dat de bibliotheek in Katwijk daar veel aan doet, oa door middel van het betrekken van de scholen bij het bibliotheekwerk en bijvoorbeeld het Taalhuis.

​Anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
De SGP is het echter met de Katwijkse bibliotheekdirecteur eens dat  er geanticipeerd moet worden op veranderingen in de samenleving zoals de steeds verdergaande digitalisering en maatschappelijke en economische veranderingen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om een meer geschikt onderkomen aan te wijzen voor de hoofdvestiging van de bibliotheek.

Het gebouw aan de Schelpendam dat al meer dan 40 jaar in gebruik is door de bibliotheek kent de nodige beperkingen: het gebouw is klein, niet flexibel en is onpraktisch voor activiteiten.

Sinds 2006 is er een bedrag van 11 miljoen euro geserveerd in de gemeentelijke begroting ten behoeve van de realisatie van een nieuwe bibliotheek in Katwijk. De SGP is van mening dat het na een lange zoektocht voor een geschikte locatie tijd is om tot actie over te gaan. Daarom stemde Jan de Vreugd in de raadsvergadering van 13 oktober namens de SGP in met het voorstel om de Noordzeepassage aan te wijzen als nieuwe locatie voor de bibliotheek. Deze locatie heeft vele voordelen, waaronder de ligging en zichtbaarheid in het centrum. Een plek waar ruime mogelijkheden worden gezien voor de bibliotheek zoals educatie, studie, cultuur, ontspanning en ontmoeting.

​Kansen en risico's
De Noordzeepassage is in eigendom van 1 eigenaar die het pand wil verkopen. Langdurig onderhandelingen over de verwerving zijn daarom niet nodig. Als extra pluspunt kan met deze locatietoewijzing een deel van de winkelleegstand in het centrum worden weggenomen d.m.v. de herplaatsing van ondernemers vanuit de Noordzeepassage in het winkelcentrum.

De SGP is echter kritisch t.a.v. de financiën en de eventuele inpassing van de muziekschool. De budgetlimiet is 11 miljoen euro, daar wil de SGP zich beslist aan houden. De kanttekeningen bij het raadsvoorstel geven een aantal risico’s aan. Middels een door de SGP gesteund amendement moeten deze risico’s worden weggenomen, zodat er vertrouwen ontstaat om ook krediet te verstrekken t.b.v. aankoop en verbouwing.

De SGP roept het college op om snel aan de slag te gaan met het extra technisch onderzoek, zodat bij positieve uitkomst een snelle start gemaakt kan worden met het realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek. De inwoners van Katwijk hebben daar behoefte aan.