4 november 2021

Algemente Beschouwingen 2021: Hoop in een veranderende samenleving

 

Je hoort het vaak om je heen, je voelt het soms in je eigen leven: De wereld verandert. Tijdens de lockdowns in de coronapandemie werd er door sommigen hoopvol vooruit gekeken. Is dit niet het moment om te veranderen naar het nieuwe normaal, een nieuwe wereldorde? Maar in de tussentijd ervaren we in onze directe nabijheid een onbehaaglijke verandering. Een diepgaande verdeeldheid onderling, een wij-en-zij of je wel of niet gevaccineerd bent, onbegrip dat zelfs familiebanden en vriendschappen kan verstoren. Wantrouwen in overheid en vaccins, onrust onderling en verwarring alom. Visies op het leven en morele waarden veranderen. De één juicht dat van harte toe, de ander voelt zich daardoor een vreemdeling op aarde worden. Toch is dat gevoel van verandering niet nieuw. In 1782 werd al gedicht:”Ieder woelt hier om verand'ring, en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug ’t geen hij eens zag”. Ook toen was er dubbelheid bij verandering. Aan de ene kant het woelen, het willen, het hunkeren naar verandering, maar tegelijkertijd ook treuren om de gevolgen van die verandering en het terug willen naar de tijd van voorheen. Verandering, dat doet wat met mensen. Veranderingen zijn er ook op lokaal niveau. Dat vraagt om visie hoe hier mee om te gaan.   

Gezamenlijke rustdag Je ziet ook veranderingen door de 24-uurseconomie bij de zondag. De SGP is voor het behoud van de zondag als gezamenlijke rustdag en is daarom voor het gesloten blijven van winkels op zondag. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting. Ieder mens heeft er recht op om op adem te kunnen komen.  Het is belangrijk om een gezamenlijke rustdag te hebben. Wanneer er geen gezamenlijke rustdag is, ontstaat er druk om op zondag te moeten werken voor zowel winkeliers als voor werknemers. Het is mooi dat Katwijk een eigen identiteit en karakter heeft. Het is naar de mening van de SGP goed om rekening te houden met de gemeenschap waarin je leeft en onderneemt.

Onderwijs Het onderwijs kent grote uitdagingen in deze veranderende samenleving. De onderwijsvrijheid staat onder druk en steeds meer maatschappelijke problemen komen bij het onderwijs terecht. Vanuit de gemeente zijn goede contacten met het onderwijs erg belangrijk. Door de onderwijsagenda werkt de gemeente op een goede manier samen met de scholen aan passende onderwijsplekken voor kinderen, talentontwikkeling, veilige leeromgeving en nog veel meer. Met extra rijksmiddelen en gemeentelijke middelen wordt er gewerkt om leerlingen met achterstanden door de coronapandemie extra te ondersteunen en te voorkomen dat zwaardere (jeugd)zorg nodig is. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in nieuwe schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd. In onze veranderende samenleving blijft het naar de mening van de SGP belangrijk om te investeren in schoolgemeenschappen en gelijke kansen te bieden aan elke leerling en deze leerlingen voor te bereiden op een goede plek in de samenleving.

Wonen De veranderingen met betrekking tot wonen zijn niet positief. Wonen in Katwijk lijkt met name voor starters bijna onmogelijk! Maar ook de doorstromers en senioren ervaren de gevolgen van de enorme druk op de woningmarkt. De ambities in de woonagenda zijn wat de SGP betreft goede uitgangspunten. Met name tempo in de woningbouw!

Daarbij kan de ontwikkeling van Valkenhorst een belangrijke bijdrage leveren. Het voortvarend aanpakken van het realiseren van woningen op andere plekken om de druk te verlichten heeft de steun van de SGP. Daarbij zijn betaalbaarheid, maar ook kwaliteit en duurzaamheid speerpunten. Ook is passende hoogbouw onontkoombaar en bespreekbaar voor de SGP. De verdere ontwikkeling van Katwijk en de diverse kernen met hun eigen cultuur en mogelijkheden zijn van groot belang. Daarbij dient er ook ruimte zijn voor de diverse kleuren van de Katwijkse samenleving. De medewerking aan de plannen van het woonzorgcomplex van De Morgenster is daar een mooi voorbeeld van. De SGP begrijpt dat gebrek aan personeel mogelijk vertraging oplevert bij de uitwerking van de woningbouwopgaven. Kan tijdelijke uitbreiding van personeel zorgen voor versnelling van de woningbouwopgaven?

Duurzaamheid en klimaatadaptatie Uit respect voor het leven dat God in de schepping heeft gelegd, behoort de mens voorzichtig om te gaan met de natuur. De mens is beheerder in plaats van bezitter en weet dat de aarde en de natuur niet van hemzelf zijn. De SGP vindt het daarom belangrijk om duurzaam met de schepping om te gaan.  Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt milieuschade en gezondheidsschade en de op de langere termijn ook klimaatschade. De SGP streeft naar een zelfvoorzienende regio op het gebied van energieopwekking. Zelfvoorzienend lijkt onmogelijk, maar ook in Katwijk blijkt het mogelijk om duurzame energie en warmte op te wekken door middel van onder andere aquathermie, geothermie en zonne-energie. De SGP is voorstander van het verder onderzoeken en proefsgewijs inzetten van deze technieken.  De betaalbaarheid van de aanleg van nieuwe warmtevoorzieningen is voor de SGP belangrijk evenals betaalbare energiekosten, waarbij rijksgelden verkregen dienen te worden.

De SGP staat open voor innovatie, maar wil wel een goede balans met landschappelijke kwaliteiten. Nieuwe technieken moeten passen bij de omringende architectuur of het landschap. De SGP meent dat het plaatsen van zonne-panelen in Katwijk met een hoger tempo zou kunnen. Welke mogelijkheden bestaan er nog om huishoudens en bedrijven hierbij te stimuleren? Het is belangrijk dat Katwijk rekening houdt met een veranderend klimaat. De onlangs aangenomen klimaatadaptatiestrategie moet helpen voor aanpassingen aan deze permanente veranderingen.

Financiën De SGP staat ook in tijden van veranderingen voor een solide en zo realistisch mogelijke meerjarenbegroting. De voorgaande jaren moest ingrijpend worden bezuinigd. Onvermijdelijke keuzes werden gemaakt en dat deed pijn. Met dankbaarheid ziet de SGP nu dat het krachtdadige ingrijpen vruchten begint op te leveren voor 2022. Naast de bezuinigingen lijkt ook de lobby van Katwijk en andere gemeenten bij het rijk eindelijk tot resultaat te hebben geleid. Nu is het rijk eindelijk over de brug gekomen met extra gelden voor jeugdzorg. De SGP vindt het een goede zaak dat het college voorzichtig blijft en om het weerstandsvermogen te versterken 1 miljoen toevoegt aan de Algemene reserve. De neiging bestaat om bij enige lucht in de begroting allerlei wensenlijstjes in te dienen. De SGP roept op hier terughoudend mee te zijn tenzij er sprake is knelpunten of toezeggingen aan de burgers. De onzekerheden en risico’s zijn nog volop aanwezig. Daarnaast staat Katwijk voor grote opgaven en ambities. Dat betekent dat op termijn Katwijk tegen de grenzen aan gaat lopen. De SGP roept het college op om met een plan van aanpak te komen om de gemeentefinanciën ook op termijn beheersbaar te houden. Belangrijk onderdeel daarvan is de investeringsagenda en hoe dit alles wordt gefinancierd. Wat betreft de SGP is versterking van het eigen vermogen daarvoor noodzakelijk. Ook blijft druk nodig op het rijk voor een eerlijker verdeling van de gelden uit het gemeentefonds, zodat Katwijk niet langer nadeelgemeente is.     

Slot Ieder woelt hier om verand’ring” of “wenst terug ’t geen hij eens zag”. Soms is verandering bedreigend, soms juist dringend nodig. Keer op keer is voor de politiek bezinning nodig op wat wijsheid is. Voor SGP’ers mag er een rustpunt zijn in al deze veranderingen. Er is het besef van verantwoordelijkheid, maar ook het besef dat het niet van ons afhankelijk is. Uiteindelijk ligt het niet in onze handen. Dat geeft rust, dat schenkt ontspanning, dat biedt vertrouwen. Want het lied over die woelende verandering kent ook een belijdenis, een weten van meer, van hoger. “Rust, mijn ziel! Uw God is Koning, heel de wereld Zijn gebied; alles wisselt op Zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet”. God is onveranderlijk in Zijn beloften, in al die veranderingen blijft Hij getrouw. Hij is het rustpunt. Vanuit dit gerust weten wenst de SGP college, raad en organisatie de zegen van deze Koning op het werk toe!