HomeNieuwsVervangende nieuwbouw met maatschappelijke functie voor De Windvang, De Krulder

Vervangende nieuwbouw met maatschappelijke functie voor De Windvang, De Krulder

Publicatiedatum: 4 okt. 2019

Vervangende nieuwbouw De Windvang en De Krulder en woningbouw

Tijdens de commissievergadering op 26 september stond vervangende nieuwbouw van de  schoolgebouwen van De Windvang en De Krulder op de agenda. De SGP is het ermee eens dat deze dringend aan vervanging toe zijn. De SGP stemt dan ook in met het voorstel om een Integraal Kindcentrum te realiseren, waar beide scholen in kunnen worden gevestigd samen met een nieuwe gymzaal en een aantal maatschappelijke organisaties op het gebied van onder andere de jeugdhulp.  

Met de realisatie van een inpandige gymzaal ontstaat ook de kans om binnen het gebied verdere ontwikkeling te realiseren, waaronder een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte en wellicht zelfs de realisatie van appartementen. De SGP steunt het voorstel om deze variant uit te werken. Door bij herontwikkeling van een gebied goed te kijken naar de mogelijkheden en ook diverse functies samen te voegen ontstaat volgens de SGP een win-win situatie.

In de commissie heeft de SGP er samen met diverse andere partijen voor gepleit om voorrang te geven aan de nieuwbouw van de scholen samen met de gymzaal en maatschappelijke functie. Dat kan geen uitstel meer hebben! Wat betreft de eventuele woningbouw en de inrichting openbare ruimte is nog nader onderzoek nodig. Wethouder Knape zegde reeds toe deze scheiding in uitwerking en besluitvorming te willen aanbrengen.

Er komt dus eerst een onderzoek naar de mogelijkheden om appartementen te realiseren. Hierbij zal nadrukkelijk aandacht moeten zijn voor participatie van omwonenden en andere betrokkenen. Ook is aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek en toename van het autoverkeer in het algemeen. Het is belangrijk dat deze zaken goed worden meegenomen in het uit te voeren onderzoek voordat definitieve besluiten worden genomen.  

Naast de realisatie van normale woonfuncties werd in het voorstel gesproken over eventuele woonruimte voor kwetsbare doelgroepen (beschermde woonvormen). Dit is een ook een grote opgave in Katwijk. De SGP heeft daarnaast nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ouderenhuisvesting en dan zeker ook het initiatief van de stichting Morgenster, die al vele jaren op zoek is naar een geschikte locatie. Al deze zaken moeten in het nog uit te voeren onderzoek worden meegenomen. De wethouder zegde een breed en grondig onderzoek toe.