HomeNieuwsOnze visie voor Katwijk: omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen

Onze visie voor Katwijk: omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen

Publicatiedatum: 8 nov. 2018

Omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar is een belangrijk thema in de Bijbel. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan komt dit mooi naar voren. Een man die van Jeruzalem naar Jericho ging, werd door rovers overvallen, en zwaar gewond achtergelaten. Een priester en een leviet, die langs de gewonde man kwamen, hielpen hem niet, maar wel een Samaritaan. Die verzorgt hem en brengt hem naar een herberg.

Niet alleen is het omzien naar elkaar een belangrijk thema in de Bijbel, maar ook het nemen van verantwoordelijkheid. Dit komt in de gelijkenis van de talenten duidelijk naar voren. Drie dienaren krijgen veel geld toevertrouwd. De ene vijf talenten, een andere twee talenten en een derde één talent. De eerste en tweede dienaar gaan op een positieve manier aan de slag met de talenten en verdubbelen deze. De derde dienaar gaat hier heel anders mee om en begraaft het talent in de grond. De vraag is of wij omzien naar de mensen om ons heen, die dat nodig hebben. Nemen wij onze verantwoordelijkheid? En hoe gaan wij om rentmeesterschap? Nemen wij onze verantwoordelijkheid als rentmeester?

Sociaal Domein

Een nadrukkelijk spanningsveld tussen barmhartigheid en rentmeesterschap ervaart de SGP op het terrein van het Sociaal Domein. Juist op dit domein vinden wij ook de kwetsbare naaste. Waar de overheid een roeping heeft om een beschermend schild te zijn voor deze zwakkeren. Tegelijkertijd zien we dat in 2019 Katwijk 5,2 miljoen moet bijleggen bij de tekortschietende rijksmiddelen. Dat kan niet zo doorgaan. Als rentmeester moeten we de tering naar de nering zetten. Keuzes dienen gemaakt te worden, waarbij de zorg voor de naaste niet tekort mag gaan schieten, maar het financiële plaatje wel meer in evenwicht komt. De zorg dient duurzaam georganiseerd te worden en toegankelijk te blijven voor wie dat nodig heeft.

Als raad hebben we hier duidelijk een verantwoordelijkheid in. Graag horen we hoe het college dit in samenspraak met de raad wil gaan aanpakken. Zelf denkt de SGP aan het maken van eerst een integrale afweging van de hele breedte van het sociale domein, voordat wij op onderdelen allerlei zaken willen gaan aanpakken. Wat is de mening van het college hierin?

Duurzaamheid

Uit respect voor het leven dat God in de schepping heeft gelegd, dient de mens voorzichtig om te gaan met de natuur. De mens is beheerder in plaats van bezitter, en weet dat de aarde en de natuur niet van hem zelf zijn. De gemeente Katwijk heeft ambitieuze doelstellingen vastgelegd in de duurzaamheidsagenda om zorgvuldige omgang met de aarde te realiseren. De SGP vindt het belangrijk om deze doelstellingen na te streven. Regelmatig onderzoek van de behaalde resultaten is belangrijk.

De energietransitie en het klimaatakkoord vergen bijstelling van de lokale duurzaamheidsagenda. Belangrijke aanvullende thema’s zijn de versnelling van de energietransitie en de warmtetransitie waarbij aardgasaansluitingen worden vervangen door alternatieven. De effectiviteit van veel voorgestelde maatregelen wordt niet door alle experts onderschreven. De SGP wil uitvoerig  kennis nemen van resultaten die behaald worden door andere gemeenten of door onderzoeksinstellingen. Zodat binnen onze gemeente goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen worden gemaakt.

Participatie in subsidieprojecten, zoals het project in de Hoornes en Blue Energy, ziet de SGP als een mooie kans om kennis op te doen van de duurzame en financiële effectiviteit van  alternatieve energiedistributie en passen ook mooi binnen de ambities van de omgevingsvisie.

Het huishoudboekje

De SGP vindt het een compliment waard dat er een sluitende maar ook deugdelijke en goede leesbare meerjarenbegroting voorligt. Het huishoudboekje is op orde, en er is zelfs meerjarig een overschot. Als goed rentmeester geeft het college echter terecht aan, dat er ook risico’s zijn, en het college benoemt die ook. Te denken valt aan de bezuinigingstaakstelling op het Sociaal Domein, maar ook bijvoorbeeld het opzeggen van het solidariteitsbeginsel door de gemeente Leiden. Hier zijn forse bedragen mee gemoeid. Het is dan ook zeker van belang om de reservepositie van de gemeente Katwijk goed op peil te houden. De SGP moest uiteraard ook even slikken bij de extra verhoging van de onroerende zaakbelasting met 10%. Bij nader onderzoek blijkt dit echter goed te verdedigen en blijven de totale huisvestingslasten in onze gemeente zeer laag in relatie met andere gemeenten. Voor een gemiddeld huishouden bedraagt de verhoging van de OZB tussen de 20 en 30 euro op jaarbasis. Hiermee kunnen wij de kwaliteit van het Sociaal Domein, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg op peil houden.

Personeelsformatie/cultuuronderzoek

Vorig jaar waren er veel vragen over de uitbreiding van de personeelsformatie en de cultuur binnen de ambtelijke organisatie. Wat betreft deze cultuur vragen wij het college wat de stand van zaken is en of er verbeteringen waarneembaar zijn. Met betrekking tot de personeelsformatie heeft de SGP zorgen. Is er nu wel echt grip op de totale formatie? Is er voldoende sturingsinformatie? Het lijkt er op dat er opnieuw onvoldoende uren worden geschreven op de investeringen en de grondexploitaties. Ook gaat het nog helemaal niet goed met het terugdringen van de inhuur van personeel en het omzetten in vast personeel. Hoe zit het met de toerekening van overheadkosten? Hoe gaat dat in 2019 verbeterd worden?  De SGP is het niet eens met het gestelde in de begroting dat de raad slechts toestemming heeft gegeven om voor 1 miljoen personeel te mogen werven. Reeds op 8 maart is het volledige personeelsbudget vrijgegeven, en kon dit volledig worden gebruikt. In diverse stukken wordt dit onjuist weergegeven. Per brief van 17 oktober is de 8-maands rapportage ontvangen over de ontwikkeling van de salarissen en inhuur. De SGP vindt het jammer dat deze rapportage niet eerder ter beschikking is gesteld, en ook niet is meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2019.  Voor nu is de SGP van mening dat extra claims voor geld in de begroting 2019 om deze reden niet kunnen worden geaccordeerd, en dat er eerst een grondige bespreking van deze rapportage, de gevolgen daarvan en de mogelijke oplossingen moet plaatsvinden. De SGP wil dit zo snel mogelijk bespreken in een raadscommissie. Daarbij zou de SGP ook graag spreken over de werving van de nieuwe gemeentesecretaris.

Projectlocatie Valkenburg

De integrale ruimtelijke verkenning laat zien dat inpassing van Unmanned Valley en ontwikkeling van woningen goed mogelijk blijkt. De SGP hecht bij de verdere ontwikkeling van woningbouw op deze laatste grote bouwlocatie  aan voldoende ruimte voor Katwijkse woningzoekenden met aandacht voor starters en senioren. Ook de in het gebied gevestigde ondernemers zijn gebaat met duidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen.

De woningmarkt blijft voorlopig gespannen. Daarom is doorstroming een belangrijk punt, dat de nodige aandacht blijvend nodig heeft. In dat kader acht de SGP de komst van een identiteit gebonden Woonzorgcomplex plan passend, wat ook doorstroming ten goede komt. 

Visie bibliotheek en muziekschool

Nu de gemeenteraad heeft besloten de Noordzeepassage niet als locatie aan te wijzen, is een nieuwe visie op onder meer huisvesting van bibliotheek en muziekschool noodzakelijk. Kan het college het eerste kwartaal 2019 met een nieuwe visie komen, waarin verschillende mogelijkheden worden uiteengezet?

Vuurwerkvrije zones

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen met betrekking tot vuurwerkvrije zones voor de komende jaarwisseling. Wat is de stand van zaken?

Onderwijs en speelplaatsen

Goede huisvesting van scholen vindt de SGP belangrijk. Het investeren in onderwijs is investeren in de toekomst. Is hiervoor voldoende geld gereserveerd in de begroting? Een grote speeltuin in de Zanderij is gesloten. Er zou een andere grote speeltuin in de Zanderij terugkomen, maar het college heeft de vergunning hiervoor ingetrokken. Wanneer komt deze speeltuin er alsnog? Voldoende bewegen voor kinderen is belangrijk. Wat is de stand van zaken van speeltuinen in de gemeente Katwijk? Wat is de stand van zaken van het multifunctioneel gebruik van schoolpleinen als speelplaatsen? Kan het geactualiseerde speelplaatsenbeleid in 2019 worden besproken?

Tenslotte wenst de SGP college, raad en organisatie Gods onmisbare zegen toe op het vele werk in het belang van de gemeente Katwijk.