HomeNieuwsMoties regenboogvlag en emancipatie LBHT’ers

Moties regenboogvlag en emancipatie LBHT’ers

Publicatiedatum: 27 dec. 2018

De afgelopen jaren wordt er veel gesproken over onze naasten, die een andere seksuele gerichtheid hebben dan de heteroseksuele, tegenwoordig aangeduid met de afkorting LBHT oftewel lesbiennes, biseksuelen, homo’s en transgenders. Opvattingen daarover verschuiven. Gesprekken en discussies hierover kunnen met de nodige sterke emoties gepaard gaan. En dat is begrijpelijk. Het gaat immers over de diepste gevoelens en identiteit van mensen, die behoren tot de LBHT. Maar voor anderen net zo goed over hún diepgevoelde (geloofs)overtuigingen, waarbij ze eerbiedig proberen te luisteren naar Gods Woord en daar, met al hun fouten, toch naar proberen te leven. 

Inhoudelijk staan die gevoelens en opvattingen niet altijd op één lijn. Maar het kan en mag niet zo zijn dat op grond van die verschillen mensen elkaar nodeloos kwetsen. Wederzijds respect blijft van groot belang.

Wel merk je een verandering. Christenen, die op grond van de Bijbel anders naar de diversiteit van seksualiteit kijken dan een groot deel van de samenleving dat inmiddels doet, krijgen inmiddels snel te maken met onbegrip. Het verwijt is dan, en dat wordt tegenwoordig ook regelmatig stevig neergezet, dat christenen liefdeloos mensen miskennen in hun eigen gevoelens en identiteit. En het is ook zo dat christenen moeten erkennen dat, zeker vroeger, een deel van hen inderdaad liefdeloos en discriminerend zijn geweest richting LBHT, vaak ook te kort door de bocht. Terwijl juist een christen weet dat hij geen haar beter is dan ieder ander mens, dat christenen juist schouder aan schouder staan, gelijk in hun schuld voor het aangezicht van God. Want ieder mens staat immers van nature schuldig tegenover God, daar is geen enkel onderscheid in. Alleen in Christus is rechtvaardiging mogelijk. Maar tegelijkertijd moeten ook christenen wel de ruimte hebben en krijgen om, al is het soms stamelend en zoekend, wel in alle liefde Gods Woord na te kunnen spreken, ook in hun visie op LBHT. En daar waar we met elkaar de Schrift anders verstaan over LBHT moet een open, eerlijk en respectvol gesprek mogelijk zijn. Met deze inleidende woorden proberen wij de achtergrond te schetsen van onze standpunten binnen de gemeenteraad. Vanwege vragen aan de SGP-fractie hierover daarom een nadere toelichting.

Want tijdens de Algemene Beschouwingen op 8 november 2018 werden moties over de regenboogvlag en emancipatie van LBHT’ers aangenomen. De SGP heeft tegen deze moties gestemd.

In de motie over de regenboogvlag werd het college verzocht het vlaggenprotocol aan te passen zodat de regenboogvlag voortaan op Coming Out Day gehesen wordt door de gemeente aan een vlaggenmast voor het gemeentehuis of in de nok van de toren. Ook is het college verzocht vertegenwoordigd te zijn bij het hijsen van de  vlag tijdens de nationale Coming Out Day. De SGP is van mening dat een dialoog over wederzijds respect belangrijk is. Een aparte vlag hijsen voor de ene groep kan juist bewust groeperingen naast en soms wellicht tegenover elkaar zetten. Het is onmogelijk en niet wenselijk om voor verschillende minderheden en bij zinnige onderwerpen vlaggen te hijsen op overheidsgebouwen. Juist in het kader van gelijke behandeling moet je de ene groep niet meer in de positieve aandacht zetten dan andere minderheidsgroepen door voor hen een vlag vanaf het gemeentehuis te laten wapperen. Tegen deze motie stemde naast de SGP alleen de CU. 

In de motie over de emancipatie van LBHT’ers werd het college verzocht deze emancipatie een plek te geven in de Maatschappelijke Agenda. Alleen de SGP-fractie steunde deze motie niet. Binnen de jeugdzorg en het onderwijs komt deze emancipatie al aan de orde, en het is ook een kerndoel in het onderwijs. Daarnaast had wethouder Van Starkenburg de inhoud van de motie al overgenomen en was de motie daarmee naar de mening van de SGP ook nog eens overbodig. De SGP ziet ieder mens als schepsel van God. Ieder mens verdient daarom bescherming. Het is goed dat dit respect voor de medemens ook in het onderwijs aan bod moet komen. En voor degenen die worstelen met hun gerichtheid moet voldoende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn. Geweld tegen medemensen is hoe dan ook uit den boze.

Maar respect voor de gelijkwaardigheid van de medemens betekent nog niet dat in het licht van de Bijbel alle keuzes gelijkwaardig zijn. Zoals wij Gods Woord verstaan geloven wij dat seksuele diversiteit niet onbegrensd kan zijn. De SGP gelooft dan ook dat seksualiteit thuis hoort in de relatie tussen man en vrouw. Het huwelijk is daarom naar de mening van de SGP een exclusieve verbintenis van man en vrouw.

Fractie SGP Katwijk