HomeNieuwsKoersvast vooruit: Algemene Beschouwingen 2016

Koersvast vooruit: Algemene Beschouwingen 2016

Publicatiedatum: 10 nov. 2016

Hieronder volgt de tekst van de Algemene Beschouwingen van de SGP. Klik op een thema om meer te weten te komen.

Financiën
Jeugdzorg
Zwemvaardigheid kinderen
Vliegveld Valkenburg
Openbaar Vervoer
Zorg voor ouderen en kwetsbaren
Vuurwerkvrije zones
Huisvesting muziekvereniging UNI
Toerisme: B&B's en groepsaccomodatie in Katwijk
Zorgboerderij en natuurwinkel

Op de ramen van de raadszaal in het gemeentehuis zijn de zeven bestuurlijke deugden afgebeeld. Eén van deze deugden is wijsheid. Wijsheid is te vinden in de Bijbel. De SGP wenst ambtenaren, raad en college wijsheid en Gods zegen toe bij het vele werk. De deugden zijn ook te vinden op zeven schakels van de ambtsketen van de burgemeester. Op een achtste schakel van de keten staat ‘fides’, wat geloof of vertrouwen betekent. Voor dit begrip is gekozen, omdat geloof een opvallend kenmerk is in de Katwijkse gemeenschap en vertrouwen een belangrijke waarde is.

Financiën op orde
De begroting 2017 en ook de meerjarenbegroting zijn sluitend. De belastingen worden alleen verhoogd met het inflatiepercentage, terwijl de afvalstoffenheffing weer is gedaald. Er is sprake van voldoende weerstandsvermogen. De financiën van de gemeente Katwijk zijn dan ook op orde. De SGP blijft echter de ontwikkelingen op dit gebied kritisch volgen. De enorme geldstromen rondom het Sociaal Domein brengen de nodige risico’s met zich mee. Het jaar 2017 dient gebruikt te worden om beter grip op deze geldstromen te krijgen. Gelukkig is er voor mogelijke tegenvallers een reserve Sociaal Domein gevormd. Het is goed dat er ook rekening is gehouden met de invoering van de Omgevingswet. De SGP vraagt het college de financiële gevolgen hiervan goed te blijven monitoren. Veel zaken uit het coalitieakkoord zijn gestart, opgepakt of uitgevoerd. Alhoewel dit positief is, zijn er wat de SGP betreft nog genoeg zaken voor verbetering vatbaar of zijn er zaken waarvoor extra aandacht nodig is. Op een aantal van deze zaken wil de SGP ingaan.

Jeugdzorg
De SGP vindt goede jeugdzorg van groot belang. Door de bezuinigingen van het rijk lopen de tekorten bij de jeugdzorg op. Goede jeugdzorg mag de gemeente geld kosten, maar de SGP verzoekt het college in samenwerking met Holland Rijnland extra geld voor jeugdzorg in de overleggen met het rijk op de agenda te laten zetten.

Zwemvaardigheid kinderen 
De zwemvaardigheid van kinderen is onderzocht. De SGP heeft om dit onderzoek gevraagd. Alhoewel veel leerlingen van de Katwijkse basisscholen een A-diploma hebben, heeft maar 30% procent van de leerlingen een C-diploma. Daar komt bij dat dit percentage in het verleden met schoolzwemmen hoger was. Aangezien dit percentage onder het landelijk gemiddelde ligt, en alleen kinderen met het volledige Zwem-ABC zwemveilig zijn, vindt de SGP het nodig dat schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. Ziet het college mogelijkheden voor herinvoering van schoolzwemmen? Zo nee, ziet het college nog andere mogelijkheden om de zwemvaardigheid van de kinderen in Katwijk te vergroten?

Vliegveld Valkenburg
De SGP is altijd tegen bebouwing van het vliegveld Valkenburg geweest. Met grote interesse volgen we daarom de ontwikkelingen rondom de Unmanned Valley. Als SGP hopen we dat met deze ontwikkeling niet alleen de werkgelegenheid wordt verbeterd, maar ook dat daardoor veel minder woningen gebouwd zullen gaan worden. Ziet het college mogelijkheden om het aantal woningen te verminderen? Wanneer er geen sprake is van vermindering van het aantal te bouwen woningen, dan lijkt dat ook te betekenen dat deze woningen dichter bij elkaar en gestapeld gerealiseerd moeten gaan worden. Daarmee kan de kwaliteit van het plan achteruitgaan. De SGP hecht aan minder woningbouw op vliegveld Valkenburg en aan kwaliteit. Wat is de visie hierover van het college?

Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) is belangrijk en goed voor het milieu. De SGP is wel kritisch op de eerdere uitwerking gezien de enorme impact op de kwaliteit van de publieke ruimte, met name ter hoogte van de Zeeweg. De SGP vindt een ernstige aantasting van het groene karakter van de Zeeweg niet acceptabel. Ook de knelpunten die door burgers zijn aangereikt dienen serieus te worden onderzocht om te bezien of deze kunnen worden opgelost. Hoe is de stand van zaken nu?

Duurzaamheid
De SGP vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de natuur. Het is mooi dat de gemeente Katwijk een actief duurzaamheidsbeleid voert. De SGP is voor duurzaam beleid, ook als het gaat om energie-opwekking. Vernieuwende plannen als Blue Energy hebben onze warme aandacht. Vorig jaar is namens het college aangegeven dat het onderzoek hiernaar voorrang had. Wat is de stand van zaken? De SGP vindt het echter zeer ongewenst dat er concrete plannen zijn voor windmolenparken voor de Katwijkse kust. Het milieu sparen is natuurlijk erg goed, maar de Katwijkse kust zou hierdoor verknoeid worden. Voor de plannen is er een reëel alternatief bij IJmuiden Ver! Voor de SGP geldt: wees duurzaam, maar spaar ook de schitterende schepping! Hoe is de stand van zaken hier?

Eenzaamheid
Veel ouderen en gehandicapten moeten langer thuis blijven wonen. Voor een belangrijk deel is dat natuurlijk mooi. Maar er is ook een deel dat hierdoor gevaar loopt om in een sociaal isolement te raken, en eenzaam te worden. Eenzaamheid is een groeiend probleem. De SGP wil hiertegen een plan ontwikkelen samen met andere partijen. Onderzocht dient te worden of betere signalering van eenzaamheid mogelijk is, terwijl ook bekeken dient te worden of en zo ja hoe die eenzaamheid bestreden kan worden.

Ouderenhuisvesting Morgenster
Een initiatief onder de naam Morgenster is al geruime tijd bezig met het zoeken naar een plek voor huisvesting van christelijke ouderen. In samenwerking met de Leliezorggroep zijn er onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat er behoefte en ruimte is voor een dergelijke voorziening in Katwijk. Ook Dunavie zou graag met de initiatiefnemers samenwerken. Er zijn reeds plannen en aanvragen voor diverse locaties gedaan, en ook nu is er een concreet verzoek ingediend. Kan het college aangeven wat de huidige stand van zaken is?  De SGP verzoekt het college actief mee te denken met het zoeken van een goede plek voor huisvesting van deze doelgroep.

Vuurwerkvrije zones tijdens jaarwisseling
Er is steeds meer aandacht voor vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling. Vuurwerk zorgt voor veel overlast en vuurwerkvrije zones zijn goed voor de veiligheid, het milieu en kan gehoorschade voorkomen. Van vuurwerkvrije zones gaat kan een preventieve werking uitgaan. Is de burgemeester bereid na te denken om bij de komende jaarwisseling vuurwerkvrije zones in te stellen  bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen,  kerken en het centrum of winkelcentra?

Huisvesting muziekvereniging UNI
Bij een bezoek van raadsleden bij De Muziekvereniging UNI is gebleken dat het huidige gebouw sterk verouderd is, en niet meer geschikt is voor haar activiteiten. In samenwerking met een architect is een plan ontwikkeld om het pand te verbouwen en ook uit te breiden. Behalve voor de verenigingsactiviteiten zal het gebouw ook  multifunctioneel kunnen worden gebruikt. Er wordt hard gewerkt aan een financiële dekking voor de aanneemsom van € 360.000. Dit kan de vereniging niet zonder hulp van de gemeente. Daarom verzoekt de SGP het college net als bij de DVS mee te denken om deze dekking rond te krijgen. Is het college hiertoe bereid?

Groepsaccommodatie
Om het aantal bedden in Katwijk uit te breiden worden de mogelijkheden verruimd voor pensions en B&B. Daarnaast komt er een onderzoek naar een extra hotelaccommodatie. Bij een informatieve bijeenkomst heeft de SGP reeds verzocht om ook de haalbaarheid van een Groepsaccommodatie in dit onderzoek mee te nemen. Kan de wethouder dit toezeggen?

Zorgboerderij en Natuurwinkel
Twee jaar geleden heeft de SGP reeds aandacht gevraagd voor een ondernemer, die serieuze plannen heeft om in of nabij de Mient Kooltuin een zorgboerderij met recreatieve voorzieningen te ontwikkelen. De SGP heeft begrepen dat hierover inmiddels contacten zijn met de gemeente. Wat is de stand van zaken? De ondernemer zou graag gelijk aan de slag gaan met uitvoering van de plannen. Echter de besluitvorming laat lang op zich wachten. Nu heeft de gemeente in de nabije omgeving gronden en kassen verworven voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De SGP vindt het wenselijk dat de betreffende gronden en kassen deels gehuurd zouden kunnen worden. Is het college bereid hieraan medewerking te verlenen?