HomeNieuwsAlgemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

Algemene Beschouwingen 2019: Hebben wij een dienstbare gemeente?

Publicatiedatum: 7 nov. 2019

Dienstbare gemeente

Inleiding
Het gezegde: ‘Wat gij niet wilt, wat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’, is leerzaam. Diverse teksten uit de Bijbel wijzen hier op, zoals ook de gelijkenis uit Mattheüs 18. Een man komt bij de koning en heeft een enorme schuld. Omdat hij niets kan terugbetalen, wordt het bevel gegeven dat de man samen met zijn vrouw en kinderen, en alles wat hij had, verkocht moet worden. De man vraagt om geduld en geeft aan dat hij alles terug zal betalen. De koning krijgt medelijden en scheldt de schuld kwijt. Toen de man buiten kwam, treft hij een collega aan, die een kleine schuld bij hem heeft. Hij zegt tegen hem, betaal mij wat u schuldig bent. Deze smeekt hem om geduld en geeft aan alles te zullen terug betalen. De man wil dat niet, en laat hem in de gevangenis komen. Deze gelijkenis kan ons veel leren over vergevingsgezindheid en vergeving van zonden. De vraag is ook: behandelen wij een ander zoals wij behandeld willen worden? En worden inwoners van de gemeente behandeld zoals wij behandeld zouden willen worden?

Dienstbaar zijn en kwaliteit van dienstverlening
Voor steeds meer mensen is samenleving te ingewikkeld geworden. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven, dat iedere gemeente een balie moet hebben, waar de burger met alle vragen terecht kan. De overheid lijkt zich te concentreren op inwoners die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. Is het college bereid het advies van de Nationale Ombudsman over te nemen en een balie te hebben, waar inwoners met alle vragen terecht kunnen?  Is Katwijk een dienstbare gemeente?

De SGP hecht aan een goede dienstverlening. In het verleden kwam de kwaliteit van de dienstverlening onder meer aan de orde bij het burgerjaarverslag. De afgelopen jaren wordt het burgerjaarverslag niet meer opgesteld, waardoor gegevens minder samenhangend worden verstrekt. Natuurlijk gaan heel veel zaken goed, maar de SGP-fractie krijg regelmatig klachten. De kwaliteit van dienstverlening bij de gemeente Katwijk kan verbeterd worden. Wat gaat het college doen om de dienstverlening te verbeteren? Hebben inwoners een dienstbare gemeente zoals wij die zelf ook graag zien?

Eenzaamheid
De SGP vraagt aandacht voor het tegengaan van eenzaamheid. Eenzaamheid komt in Nederland veel voor en eenzaamheid wordt zeer verschillend ervaren. Katwijk zet al in op het tegengaan van eenzaamheid. In diverse gemeenten worden  'Lief en leedstraten' ingezet als middel voor het actief bestrijden van eenzaamheid. Is het college hiervan op de hoogte? Is het college bereid te onderzoeken of deze lief- en leedstraten een zinvolle aanvulling kan zijn in het beleid om in Katwijk eenzaamheid te bestrijden?

Omzien naar elkaar
Oog voor elkaar en omzien naar elkaar is iets wat in de dorpen van onze gemeente regelmatig voorkomt. Maar dat staat ook onder druk. Ziet het college nog mogelijkheden om dit te stimuleren? In verlengde hiervan blijft ook steeds aandacht nodig voor eigenheid van de kernen in de gemeente Katwijk. Daarom is investeren in de voorzieningen in de verschillende dorpskernen van belang en zijn gesprekken met inwoners over hun buurt en wijk blijvend nodig.

Sociaal Domein
In het sociaal domein vinden we onze kwetsbare naaste. Al geruime tijd schieten de rijksmiddelen tekort om de benodigde zorg te bieden aan de zwakkeren in de samenleving. De voorgenomen centrale toegang tot het sociaal domein en het aantrekken van data-specialisten zijn naar de mening van de SGP goede ontwikkelingen die tot het doel hebben om de zorg te blijven bieden op een hoog kwaliteitsniveau waarbij ook nieuwe mogelijkheden ontstaan om de kosten van de zorg beheersbaar te houden.

Rentmeesterschap
De SGP bedrijft politiek vanuit onder andere het standpunt dat de aarde, planten, dieren en mensen zijn geschapen door God. Vanuit de Bijbel klinkt de opdracht om de aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat we de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief bieden aan toekomstige generaties. Vanuit dat oogpunt is het belangrijk op het gebied van duurzaamheid stappen te zetten.

Of het nu gaat om energiebesparing, duurzame opwekking van energie, circulair bouwen, andere vormen van mobiliteit of het rekening houden met periode van veel regen of juist het tegenaan van hitte. Daarbij vindt de SGP het belangrijk om samen met inwoners, bedrijven en organisaties stappen te zetten om zo draagvlak te houden voor deze transitie. Betaalbaarheid is daarbij ook een belangrijk uitgangspunt. Om de juiste keuzes te maken is het investeren in en mogelijk maken van innovaties op dit gebied voor de SGP erg belangrijk. Met de huidige technieken van wind, zon en aardwarmte alleen redden we het niet. Het klimaatakkoord dat binnenkort besproken wordt binnen de VNG is belangrijk maar vraagt om meer duidelijkheid en financiële middelen vanuit het rijk.

 

Katwijk kiest terecht voor duurzame en veilige mobiliteit. In dit kader worden het elektrisch vervoer via fiets, auto en openbaar vervoer bevorderd. Eerder is er een initiatief gelanceerd door een lokale ondernemer om te komen tot een duurzaam tankstation op of bij Valkenburg. Op vragen van de SGP of er vanuit de gemeente al initiatieven lopen voor een dergelijk station, werd ontkennend geantwoord. De SGP roept het college op hier werk van te maken. Dit kan nu nog worden ingepast in de plannen van Valkenburg en daarnaast kan hiermee een voorziening worden gerealiseerd waardoor duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Daarnaast bestaan er vragen over het beleid van het aantal laadpalen in Katwijk. Beleid is dat er, wanneer er binnen een straal van 200 meter een paal beschikbaar is, er geen nieuwe paal geplaatst wordt. In de praktijk blijkt dit te knellen. Is het college bereid te onderzoeken of dit beleid kan worden verruimd en meer in overeenstemming gebracht met de huidige ontwikkelingen en vraag naar laadpalen?

Wonen
De situatie op de woningmarkt in Nederland maar ook in Katwijk is zorgelijk. Vooral starters en senioren hebben het moeilijk.

Jongeren vertrekken naar gemeenten waar wel betaalbare woningen beschikbaar zijn. Doordat er te weinig aanbod is, stagneert de doorstroming bij de middenklasse woningen. Bij de seniorenhuisvesting pleit de SGP voor bijeengebrachte woonvormen en voldoende voorzieningen binnen handbereik. Ook wil de SGP weer de lokale initiatieven voor seniorenhuisvesting van bijvoorbeeld de Morgenster en de Knarrenhof onder de aandacht brengen. De SGP roept het college op maximaal gebruik te maken van deze initiatieven en waar mogelijk zoveel mogelijk samen te werken. Ook dit bevordert de doorstroming en bestrijdt de vereenzaming.

Huis op orde
Katwijk staat ook de komende jaren voor grote opgaven met enorme financiële belangen en risico’s. Bij de kadernota was duidelijk dat er de nodige ombuigingen moesten worden gerealiseerd om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. De SGP is blij dat het college toen geen afwachtende houding heeft ingenomen, maar direct een proces op gang heeft gebracht om de financiën zo goed mogelijk in de greep te houden. Na diverse intensieve besprekingen en ook best pijnlijke keuzes, is er toch een evenwichtig pakket uit de bus gekomen. Het blijft moeilijk verteerbaar dat de bijdragen van het rijk achterblijven en dat daardoor op diverse terreinen bezuinigd moeten worden. Maar dit was onvermijdelijk om ons financiële huis op orde te houden. Het blijft wel een grote opgave om de bij de kadernota overeengekomen ombuigingen goed en in samenwerking met de betrokkenen uit te voeren en te realiseren. De SGP is verder blij dat de woonlastenstijging voor de burger binnen de perken blijft en regionaal gezien Katwijk nog altijd tot één van de relatief goedkope gemeenten behoort. Ook is de SGP blij met de organisatieveranderingen die het afgelopen jaar in gang zijn gezet, dat er veel draagvlak is onder het personeel en dat in 2020 hierin nog meer stappen worden gezet.   

Tenslotte wenst de SGP college, raad en organisatie Gods onmisbare zegen toe op het vele werk in het belang van de gemeente Katwijk.

 

 

 

 

´╗┐